Inovace a aplikace metody inkubace jiker ohrožených druhů ryb a mihulí v prostředí mateřských toků

Realizace projektu: 1. 5. 2022 – 30. 4. 2024

Podpořeno Norskem prostřednictvím Norských fondů.

„Inkubace v mateřských tocích pokračuje! A tentokrát nepůjde jen o lososa.“

O nás

V roce 2021 jsme vyvinuli a ozkoušeli inkubační schránky LOSOSA pro vývoj lososovitých ryb v mateřském toku. Jejich cílem je podpořit schopnost ryb adaptovat se na prostředí vodního toku, a zvýšit pravděpodobnost jejich pozdějšího návratu na původní lokalitu. Schránky i metodika jejich umisťování se s ohledem na inkubaci osvědčily. Nyní se ale přesuneme do mírně tekoucích, vodnatějších a člověkem výrazněji ovlivněných toků parmového pásma. Přírodě bližší metody inkubace testujeme na 10 lokalitách po celém Česku, kde se historicky vyskytovaly, případně postupně mizí rybí populace parmy obecné, podoustve říční, ostroretky stěhovavé, jelce jesena, pstruha obecného, lipana podhorního a také mihulí. I tentokráte zohledňujeme dopady klimatických změn, a kromě vodnosti a teploty vody měříme i její znečištění. Na hranicích ČR to celé ale nekončí. Své zkušenosti šíříme dále do světa.

Aktuality

Popis projektu

V roce 2021 jsme v rámci projektu TAČR vyvinuli a ozkoušeli inkubační schránky (plovoucí a dnové) pro vývoj lososovitých ryb v mateřském toku. Nyní metody inkubace otestujeme také pro další druhy ryb a mihule pstruhového, lipanového a parmového pásma. Zohledňujeme při tom rizika plynoucí z dopadů změn klimatu a s tím spojených změn krajinného pokryvu. Vytipovali jsme 10 lokalit po celé ČR, kde zjišťujeme základní hydrologické charakteristiky jako jsou průtoky a teplota vody, a nově i antropogenní znečištění mateřských toků, kde jsou inkubační schránky testovány. Schránky budete moci potkat na 500 metrových úsecích řek v povodí Desná, Kamenice, Lomná, Losinka, Malé Labe, Morava, Opava, Polečnice, Radotínský potok a Smědá. 

A proč zrovna zde? Protože jsou dané lokality pro inkubaci vhodné, nachází se ve zvláště chráněných územích, a především zde máme navázanou spolupráci s místními organizacemi. Ty nám pomáhají dlouhodobě zvýšit počet rybích obsádek a biodiverzitu na řešených lokalitách, a získat přesnější informace o možných rizicích spojených s repatriací konkrétních druhů ryb.

Na projektu se podílejí čtyři instituce ze tří zemí Evropy. Na samotné inkubaci a hodnocení potenciálních rizik spolupracujeme s Českým rybářským svazem, spolky a orgány ochrany přírody. Výsledky a postupy inkubace jiker v mateřských tocích rozšiřujeme prostřednictvím seminářů i za hranice ČR, konkrétně do Velké Británie a Norska, kde jsou repatriace ryb a snižující se biodiverzita vodních toků aktuálním problémem. O metodu již projevily zájem organizace z Německa, Polska, Slovenska a Chorvatska, což jen potvrzuje aktuálnost řešené problematiky, a současně je pro nás příslibem, že se metoda inkubace ryb v mateřských tocích bude šířit dál po celé Evropě.

Chcete na vlastní oči vidět, jak inkubace jiker v prostředí mateřského toku vypadá, a jakým způsobem jsou hodnoceny dopady změn klimatu?
Kolegové Vás prostřednictvím videa vezmou do terénu a odhalí tajemství našeho úspěchu.

Hlavní řešitel projektu:

Ostravská univerzita
Mgr. Stanislav Ruman, Ph.D.
(odpovědná osoba)

Český partner projektu:

Beleco, z. s.
RNDr. Jiří Křesina
(odpovědná osoba)

Norský partner projektu:

Sciencemonastery AS
Peggy Zinke

Spolupracující organizace:

University of Winchester
RNDr. Bohumír Lojkásek
CSc.
Lukáš Merta, Ph.D.
Místní rybářské svazy
Místně příslušné orgány ochrany

přírody

Návaznost na projekty:

TAČR – Zéta (2019 – 2021): „Vývoj metodiky inkubace jiker vybraných druhů lososovitých ryb v mateřském toku a inovace inkubačních schránek.“ (TJ02000229)

Operačního programu životního prostředí (2018 – 2023): „Podpora kriticky ohroženého druhu lososa obecného na území NP České Švýcarsko“ (CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_058/0006226)

LIFE CORCONTICA (2012 – 2018): „Život pro krkonošské louky!“ (LIFE 11 NAT CZ 490)

TAČR – EPSILON 2 (2017 – 2019):Identifikace zranitelnosti a možnosti podpory přirozených funkcí krajiny v podmínkách změněného klimatu ve velkoplošných zvláště chráněných územích.“ (TH02030509)

Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu, Výzva č. NF/BF-1/2019  (2014 – 2021): „Sharing the Best Practices in Freshwater Ecosystem Conservation on the World Fish Migration Day

Fondy EHP (2016): „Vytvoření strategie pro snížení dopadů fragmentace říční sítě ČR.“ (EHP-CZ02-OV-1-016-2015)

Fondy EHP (2014 – 2017): „Ochrana a udržitelný rozvoj mokřadů.“ (EHP-CZ02_PDP-1-020-01-2014)

Odkazy na norské fondy:

Státní fond životního prostředí ČR:
www.sfzp.cz/norskefondy

Ministerstvo financí České republiky:
www.norskefondy.cz

Fondy EHP a Norska:
www.eeagrants.org